அணுக்கரு இணைவில் முன்னேற்றம்: செயற்கையான காந்தப்புலத்தை உருவாக்கிய சீனா  

Estimated read time 1 min read

சீனாவின் அணுக்கரு இணைவு (nuclear fusion) ஆற்றல் தேடலானது, Huanliu-3 (HL-3)-அதன் “செயற்கை சூரியன்” உலை கொண்டு முதல் முறையாக ஒரு காந்தப்புலத்தை உருவாக்கி ஒரு குறிப்பிடத்தக்க மைல்கல்லை அடைந்துள்ளது.

HL-3 என்பது 17 உலகளாவிய ஆய்வகங்கள் மற்றும் வசதிகளால் இயக்கப்படும் ஒரு டோகாமாக் அணு உலை. பிரான்சில் உலகின் முன்னணி ITER திட்டத்திற்கு பங்களிக்கும் தொழில்நுட்பங்களுக்கான சோதனைக் களமாகப் பார்க்கப்படுகிறது.

இந்த நாவல் காந்தப்புல (magnetic field) வடிவமைப்பின் உருவாக்கம் டோகாமாக் ஆராய்ச்சியில் ஒரு பெரிய சாதனையாக கருதப்படுகிறது.

Please follow and like us:

You May Also Like

More From Author