பூமியின் மையப்பகுதியின் சுழற்சி குறைந்துள்ளதாம்: இதன் அர்த்தம் என்ன?  

Estimated read time 0 min read

பூமியின் உள் மையமானது, நமது கிரகத்தில் இருந்து சுயாதீனமாக சுழலும் ஒரு திட உலோகப் பந்து. இது 1936 இல் கண்டுபிடிக்கப்பட்டதிலிருந்து ஆச்சரியத்திலும், ஆராய்ச்சியிலும் உட்பட்டது.

அதன் சுழற்சி வேகம் மற்றும் திசையில் மாற்றத்தை சமீபத்திய சான்றுகள் தெரிவிக்கின்றன. இருப்பினும், அதன் விளக்கம் விஞ்ஞான சமூகத்திற்குள் விவாதத்தைத் தூண்டியுள்ளது.

“1970கள் மற்றும் 80களில் உள் மையத்தின் மாறுபட்ட சுழற்சி ஒரு நிகழ்வாக முன்மொழியப்பட்டது, ஆனால் 90 களில்தான் நில அதிர்வு சான்றுகள் வெளியிடப்பட்டன” என்று ஆஸ்திரேலியாவின் ஜேம்ஸ் குக் பல்கலைக்கழகத்தைச் சேர்ந்த டாக்டர் லாரன் வாஸ்ஸெக் கூறினார்.

Please follow and like us:

You May Also Like

More From Author