2023ஆம் ஆண்டில் அணு ஆயுதங்களுக்காக 91.4 பில்லியன் டாலர் செலவழித்த உலக நாடுகள்

ஜூன் 17, 2024 அன்று அணு ஆயுதங்களை ஒழிப்பதற்கான சர்வதேச பிரச்சாரத்தின் (ICAN ) அறிக்கையின்படி, உலகின் முக்கிய சக்திகள் தங்கள் அணு ஆயுத செலவினங்களை 13% அதிகரித்துள்ளன.
குறிப்பாக கடந்தாண்டு $91.4 பில்லியன்களாக அதிகரித்துள்ளன. 51.5 பில்லியன் டாலர் பங்களிப்புடன் அமெரிக்கா இந்த அதிகரிப்புக்கு வழிவகுத்தது.
மற்ற அனைத்து அணுஆயுத நாடுகளின் கூட்டு மொத்தத்தை விட இது அதிகமாக இருந்தது மற்றும் அந்த ஆண்டில் அணு ஆயுத செலவினங்களில் 80% உயர்வைக் குறிக்கிறது.

Please follow and like us:

You May Also Like

More From Author