குவாண்டம் கணினியை உருவாக்குவதில் சீன விஞ்ஞானிகளின் புதிய சாதனை

ஜியுஜாங்-3 எனும் குவாண்டம் கணினி முன்மாதிரியை சீனாவின் விஞ்ஞானிகள் தயாரித்து வெளியிட்டுள்ளனர்.

255 ஒளியணுக்கள் மூலம் உருவாக்கப்பட்ட இந்த குவாண்டம் கணினி, குவாண்டக் கணிதத் தொழில்நுட்ப துறையில் உலக சாதனையை மீண்டும் முறியடித்துள்ளது.


காஸ்ஸியன் போசன் மாதிரி எடுப்பு என்ற கணிதல் சிக்கலைத் தீர்ப்பதில் உலகின் மிக வேகமான மீத்திறன் கணினியை விட ஜியுஜாங்-3 கணினி 10 குவாட்ரில்லியன் மடங்குகள் வேகமாக இருக்கும் என்பது குறிப்பிடத்தக்து.


இந்த ஆய்வுச் சாதனை அக்டோபர் 11ஆம் நாள் சர்வதேச அறிவியல் இதழில், வெளியிடப்பட்டுள்ளது.

Please follow and like us:

You May Also Like

More From Author