சின்ஜியாங்கில் புதிதாக நிறுவப்பட்ட தாராள வர்த்தக சோதனை மண்டலம்

சீனாவின் 22ஆவது தாராள வர்த்தக சோதனை மண்டலமான சின்ஜியாங் தாராள வர்த்தக சோதனை மண்டலம் நவம்பர் முதல் நாள் நிறுவப்பட்டது.

சீனாவின் வட மேற்கு எல்லைப் பகுதியில் அமைக்கப்பட்ட முதல் தாராள வர்த்தக சோதனை மண்டலமாகவும் இது திகழ்கிறது.
உள்நாட்டு மற்றும் வெளிநாட்டு மூல வளங்களை ஈர்க்கவும், முதலீட்டின் வசதி மயமாக்கத்தை மேம்படுத்துவது, நிதி சேவைத் திறனை வலுப்படுத்துவது, எண்ணியல் பொருளாதார வளர்ச்சியை ஊக்குவிப்பது உள்ளிட்ட துறைகளில் ஆய்வு செய்யவும் சின்ஜியாங்கிற்கு ஆதரவு அளிக்கப்படும் என்று சீன வணிக அமைச்சகத்தின் பொறுப்பாளர் ஒருவர் தெரிவித்தார்.
மேலும், சின்ஜியாங் உய்கூர் தன்னாட்சிப் பிரதேசத்தில் புதிதாக அமைக்கப்பட்ட இந்த மண்டலத்தில், நாட்டின் 129 சீர்திருத்த சோதனைப் பணிகள் மேற்கொள்ளப்படும் என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

Please follow and like us:

You May Also Like

More From Author