சீனத் தேசிய பொருளாதார அதிகரிப்பு

Estimated read time 0 min read

சீனத் தேசியப் புள்ளிவிபரப் பணியகம் வெளியிட்ட 2024ஆம் ஆண்டின் ஜனவரி முதல் பிப்ரவரி வரையான பொருளாதாரம் பற்றி தரவுகளின்படி, இக்காலத்தின் போது, சீனாவின் உற்பத்தித் தேவை நிதானமாக அதிகரித்து வருகிறது. வேலை வாய்ப்பும் விலைவாசியும் பொதுவாக நிதானபடுத்தப்பட்டு, பொருளாதார வளர்ச்சித் தரம் தொடர்ந்து மேம்பட்டு, பொருளாதாரத்தின் இயக்கம் மீட்சியடைந்து சீரான வளர்ச்சிப் போக்கில் நுழைந்துள்ளது.

இக்காலத்தின் போது, ஆண்டுக்கு 2 கோடி யுவானுக்கு அதிகமான வருமானமுடைய தொழிற்துறை அதிகரிப்பு விகிதம், கடந்த ஆண்டின் இதே காலத்தில் இருந்ததை விட 7 விழுக்காடு அதிகம்.

கடந்த ஆண்டின் டிசம்பர் திங்களில் இருந்ததை காட்டிலும் 0.2 விழுக்காடு அதிகரித்துள்ளது. தேசிய சேவைத் தொழில் துறையின் உற்பத்தி குறியீடு, கடந்த ஆண்டின் இதே காலத்தில் இருந்ததை விட 5.8 விழுக்காடு அதிகம். சமூகத்தின் நுகர்வுப் பொருட்களின் சில்லறை விற்பனை மொத்த தொகை 8 இலட்சத்து 13 ஆயிரத்து 70 கோடி யுவானாகும்.

இது, கடந்த ஆண்டின் இதே காலத்தில் இருந்ததை விட 5.5 விழுக்காடு அதிகம். சரக்குப் பொருட்களின் ஏற்றுமதி மற்றும் இறக்குமதித் தொகை 6 இலட்சத்து 61 ஆயிரத்து 380 கோடி யுவானாகும். இது, கடந்த ஆண்டின் அதே காலத்தில் இருந்ததை விட 8.7 விழுக்காடு அதிகம்.

சீனாவின் தேசியளவில் மக்களின் நுகர்வு விலை குறியீடு கடந்த ஆண்டின் இதே காலத்தில் இருந்ததற்குச் சமமாகும். சீனத் தொழில் துறையின் உற்பத்தி விலை, கடந்த ஆண்டின் இதே காலத்தில் இருந்ததை விட 2.6 விழுக்காடு குறைந்துள்ளது. 

Please follow and like us:

You May Also Like

More From Author