பல சாதனைகளைப் பெற்ற ஒரு மண்டலம் மற்றும் ஒரு பாதை

மற்றும் ஒரு பாதையின் தொடர்புடைய முதலீடு மூலம்,ஒத்துழைப்பு நாடுகளில் 76 இலட்சத்துக்கும் மேலான மக்கள் தீவிர வறுமையிலிருந்தும் 3 கோடியே 20 இலட்சம் மக்கள்மிதமான வறுமையிலிருந்தும் விடுவிக்கப்படும் என்றும் உலக வங்கி எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

தவிரவும், இந்த முன்மொழிவின் மூலம், அந்த நாடுகளிலுள்ளமக்களுக்குமிடையிலான பரஸ்பர புரிந்துணர்வும் தொடர்புகளும்ஆழமாகி, நாகரிகங்களின் பரஸ்பர பரிமாற்றம்முன்னேற்றப்பட்டு வருகின்றது. பண்பாட்டு மற்றும் சுற்றுலா துறையில் ஒத்துழைப்பு ஆவணங்களில் சீனாவும் 144 நாடுகளும் கையொப்பமிட்டுள்ளன. சீனாவிற்கும் மத்திய மற்றும் மேற்கு ஆசிய நாடுகளுக்கும் இடையிலான பண்டைய நகரமறுசீரமைப்பு திட்டம் யுனெஸ்கோவால் மிகவும்பாராட்டப்பட்டது. பண்பாட்டுப் பரிமாற்றம் மூலம்  ஒரு மண்டலம் மற்றும் ஒரு பாதைக்கான பொது மக்களின் ஆதரவு அதிகரித்து வருகின்றது.

Please follow and like us:

You May Also Like

More From Author