ஷிச்சின்பிங்:சீனாவின் ஆட்சி முறை-4வது தொகுதி வெளியீடு

ஷிச்சின்பிங்:சீனாவின் ஆட்சி முறை-4வது தொகுதியின் பிரெஞ்சு, ஜெர்மன், ஸ்பான்னிஷ், பாரம்பரிய சீனம் உள்ளிட்ட 8 மொழிகளிலான பதிப்புகள் அண்மையில் சீனாவிலும், வெளிநாடுகளிலும் வெளியிடப்பட்டன.

Please follow and like us:

You May Also Like

More From Author