ஆற்றித் தேற்று

அருகிலே நீயும் இல்லை
ஆறுதல் மொழியும் இல்லை
நெருப்பிலே இதயம் வீழ
நெகிழியாய் நைந்தே போனேன்
குருவியின் பதட்டம் போல
குழம்பியே கலங்கிச சாய்ந்தேன்
வரும்துயர் எண்ணிப் பார்த்து
வாழ்வினை வெறுத்தேன் கந்தா.

தெருவிலே புழுதி போல
தேடினேன் எங்கும் உன்னை
கரும்பிடை சாறைப் போல
கலந்திடப் பிறந்தேன் இங்கே
அருந்தவம் புரிந்தேன் வேலா
அழுதிடும் விழிநீர் காய
ஒருவரம் தரவே வாராய்
ஒன்றினேன் தலைவா உன்னில்

சு.வி.லட்சுமி

Share this
தொடர்புடையவை:  Contact

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *