பொன்மகள் வந்தாள்

பொன்துகள் குழைத்து வைத்து,
பூமுகம் செய்தான் தேவன்!
மின்துகள் இணைத்து வெள்ளி,
மின்னிடும் கண்கள் தந்தான்!
நன்துகள் மணக்கும் பூவால்,
நலம்மிகு இதழ்கள் செய்தான்!
தன்துகள் ஒன்றைக் கொண்டு,
திருவுரு படைத்தான் பெண்ணாய்!!

அற்புத தருவே எங்கள்,
ஆருயிர்க் கின்பம் சேர்க்க,
பொற்பதம் எடுத்து வைத்து,
பெண்மயில் மந்தாள் இங்கே!
நற்சிலை தவிர்த்து நீங்கி,
நாரணி வந்தாற் போல,
கற்பனைக் கெட்டா தெய்வம்,
கைகளில் தவழ்ந்த தென்னே?

காவியம் பேசும் கண்கள்!
கானலில் தாகம் தீர்க்கும்!
மாவிலை போன்ற பாதம்,
மானினத் துள்ளல் காணும்!
வாவியில் மலர்ந்த அல்லி,
வந்ததோ தரையில் இங்கு!
ஆவியில் சேர்த்தேன் உன்னை,
அருந்தவப் புதல்வி நீயே!!

சு.வி.லட்சுமி

Share this
தொடர்புடையவை:  பாடல்களில் வாழ்கிறான்

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *