இன்று போல என்றும் வாழ்க

குருதியில் விளைந்த முத்தே,
குழவியாய் மடியில் பூத்தாய்!!
மிருதுவாய் உந்தன் மேனி,
மெல்லென தொட்டு பார்க்கக்,
கருதியே தென்றல் வந்து,
கால்களைத் தடவிச் செல்லும்!!
அருகினில் மதியும் வந்து,
அமுதினை உண்ணச் சொல்லும்!!

கலைமிகு குழலாம் தோகை
கண்டதும் மயில்கள் ஆடும்!!
நிலையிலா வான வில்லோ,
நிலைத்தஉன் எழிலைக் கேட்கும்
மலைத்துதான் போனேன் பொன்னே
மதிநிறை செயலால் நானே!
அலைமகள் சொக்கிப் போகும்
அழகிய மயிலே கண்ணே!!

வானுயர் கதிரைப் போலே
வனத்திடைக் குளுமை போலே
தானுயர்த் தமிழைப் போலே
தண்முழு நிலவைப் போலே
மானுயர் கவரி போலே
மண்ணிடை தங்கம் போலே
மீமிசை நீடு வாழ்க
மீப்புகழ் பெற்று வாழ்க!!

சு.வி.லட்சுமி

Share this
தொடர்புடையவை:  அமைதியாய்
உழல்கிறான்
உழவன்..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *