சீன-துனீசிய தூதாண்மை உறவு நிறுவப்பட்ட 60வது ஆண்டு நிறைவுக்கு ஷிச்சின்பிங்கின் வாழ்த்து

சீன-துனீசிய தூதாண்மை உறவு நிறுவப்பட்ட 60வது ஆண்டு நிறைவுக்கு ஷிச்சின்பிங்கின் வாழ்த்து

சீன-துனீசிய தூதாண்மையுறவு நிறுவப்பட்ட 60வது ஆண்டு நிறைவு முன்னிட்டு, ஜனவரி 10ஆம் நாள், சீன அரசுத் தலைவர் ஷிச்சின்பிங், துனீசியா அரசுத் தலைவர் கைஸ் சையத் இருவரும் ஒருவருக்கு ஒருவர் வாழ்த்துக் கடிதங்களை அனுப்பியுள்ளனர். 

Please follow and like us:

You May Also Like

More From Author