நிலவின் இருள் பக்கத்தில் சீனத் தேசிய கொடி

Estimated read time 1 min read

சாங் ஏ-6 சந்திர மண்டல ஆய்வுக் கலத்திம், சந்திரனின் மாதிரிகளை சேகரித்துக் கொண்டு நிலவின் இருள் பக்கத்திலிருந்து புறப்பட்டு, திட்டப்படி சந்திரனின் வட்ட பாதையை அடைந்தது.

நிலவில் மாதிரிகள் சேகரிக்கப்பட்ட பின், முதன்முறையாக சீனத் தேசிய கொடி நிலவின் இருள் பக்கத்தில் வெளிக்காட்டப்பட்டது குறிப்பிடத்தக்கது. 

Please follow and like us:

You May Also Like

More From Author