சீனா

கிராமப்புறங்களின் விரிவான புத்துயிர் பெறுதலை முன்னேற்ற நெறிவரைபடம்: 2024ஆம் ஆண்டின் மத்திய அரசின் முதலாவது ஆவணம்

சீனக் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் 18ஆவது தேசிய மாநாட்டுக்குப் பிறகு “வேளாண்மை, கிராமப்புறங்கள், விவசாயிகள்” ஆகிய மூன்று தரப்புகளின் பணிகளை வழிநடத்தும் வகையில், 12வது மத்திய [மேலும்…]