சீனா

ஷிச்சின்பிங்கின் சிந்தனைகளின் கல்விக் நிகழ்ச்சிக்கான தொகுப்புக் கூட்டம்

புதிய காலத்தில் சீனத் தனிச்சிறப்பு வாய்ந்த சோஷலிசம் பற்றிய ஷிச்சின்பிங்கின் சிந்தனைகளின் கல்விக் நிகழ்ச்சிக்கான தொகுப்புக் கூட்டம் புதிய காலத்தில் சீனத் தனிச்சிறப்பு வாய்ந்த [மேலும்…]